ورود به کنترل پانل

https://github.com/igoshev/laravel-captcha