جستجوی پروژه

ریال
ریال
 • توسط : hiteshc
 • هزینه باقی مانده : 10,000-15,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 3
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

test

Afghanistan 
 • گروه: حقوقی
 • زیر گروه: حقوق جزا
وکیل مدافع
 • توسط : hiteshc
 • هزینه باقی مانده : 10,000-20,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 0
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 روز قبل

test

Afghanistan 
 • گروه: حقوقی
 • زیر گروه: حقوق جزا
وکیل مدافعثبت برندثبت شرکتمشاورقانون کاروکیلPatentقوانین املاکقوانین مالیات
 • توسط : hiteshc
 • هزینه باقی مانده : 10,000-100,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 0
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 هفته قبل

test

Afghanistan 
 • گروه: حقوقی
 • زیر گروه: حقوق جزا
وکیل مدافع
 • توسط : hiteshc
 • هزینه باقی مانده : 500,000-10,000,000 ریال
 • تعداد پیشنهاد دهندگان : 0
 • وضعیت پروژه: در انتظار
 • ارسال شده در : 2 هفته قبل

test

Afghanistan 
 • گروه: حقوقی
 • زیر گروه: حقوق جزا
وکیل مدافع